• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Vakantie

Schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie  17-10-1016  t/m  21-10-2016
Kerstvakantie 26-12-2016   t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie   27-02-2017 t/m 03-03-2017
Pasen 17-04-2017    
Meivakantie 24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart 25-05-2017 t/m 26-05-2017
Pinksteren 05-06-2017    
Zomervakantie 10-07-2017 t/m 18-08-2017

 

Schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie  16-10-2017  t/m  20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie   26-02-2018 t/m 02-03-2018
Goede Vrijdag en Pasen  30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie 23-04-2018 t/m 04-05-2018
Hemelvaart 10-05-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren 21-05-2018    
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018