• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Zorg

Er zijn leerlingen die extra hulp en aandacht of speciale zorg nodig hebben. Dat kan zijn op het gebied van leren, contact met leeftijd­genoten, faalangst enz. Hiervoor is het Flexibel Zorg Advies Team (het FLEXZAT).  

In dit team zitten, naast de teamleiders en zorgcoördinatoren, ook: schoolmaatschappelijk werk, Jeugd- en Gezinshulp, jeugd­gezondheidszorg, de BOZ-ers (Begeleiders Onderwijs Zorg) en de ambtenaar leerplichtzaken. Het FLEXZAT wordt geleid door de zorgcoördinatoren:

Zij voeren overleg met de leerling, docenten, de mentor, ouders en andere betrokkenen. Op advies van het team kan een leerling speciale hulp in school (2e-lijns) of buiten school (3e-lijns) ontvangen. Indien er verregaande adviezen worden gegeven en/of beslissingen worden genomen tijdens dit overleg, zal de mentor altijd contact met de ouders opnemen.

Schoolmaatschappelijk werk

Op school zijn schoolmaatschappelijk werkers aanwezig. Het doel is om leerlingen laagdrempelig hulp aan te bieden bij problemen. De leerling kan zelf naar een schoolmaatschappelijk werker toestappen. De maatschappelijk werker bekijkt of er op school hulp geboden kan worden of dat er externe hulp ingeschakeld moet worden.

Jeugd- en Gezinshulp

Een medewerker van Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer biedt, in overleg met de ouders en na screening, zo nodig een verwijzing naar gespecialiseerde (jeugd)hulpverlening aan.

Schoolpsycholoog

Aan de school is een schoolpsycholoog verbonden. Zij adviseert de
(RT-)docenten en mentoren in het onderwijsteam en doet eventueel aanvullend onderzoek. Zij is met name werkzaam in het leerwegondersteunend onderwijs. De schoolpsycholoog is:

Remedial Teaching

Binnen de school zijn er (speciaal opgeleide) docenten die leerlingen met specifieke leerproblemen helpen. Hierbij moet gedacht worden aan problemen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht. Zij begeleiden ook leerlingen met dyslexie. Indien noodzakelijk kan via de school contact gezocht worden met een gespecialiseerde persoon voor motorische remedial teaching.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) is er voor ouders, kinderen en jongeren. In klas 1 of 2 vindt een gezondheidsonderzoek plaats. U wordt van tevoren gevraagd of u hier toestemming voor geeft.

De leerling vult een vragenlijst in en heeft een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige over onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Ook worden de tieners gemeten en gewogen.
In klas 3 of 4 worden zij door middel van een persoonlijke vragenlijst aangespoord na te denken over hoe zij in hun vel zitten. Als blijkt dat er mogelijk problemen zijn, dan bespreken de jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar wat nodig is om tot een oplossing te komen. Leerlingen en ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een beroepsgeheim: persoonlijke informatie wordt niet zonder toestemming van de betrokkene met anderen besproken. 
Bij zorgelijk verzuim door ziekte roept de schoolarts de leerling op om de belastbaarheid van de leerling voor school te bepalen.

Contact

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? U en uw kind kunnen altijd bij de Jeugdgezondheidszorg terecht.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Telefoon: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl