• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Veilige school

Schoolveiligheid gaat over veiligheid in de breedste zin van het woord: een veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we het aantal persoonsgegevens zoveel mogelijk beperken, dat alleen de mensen voor wie dat noodzakelijk is er toegang toe hebben en dat de gegevens goed beveiligd zijn.  

In het privacyreglement staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en ouders.

Pestprotocol

We vinden het heel belangrijk dat iedereen bij ons op school zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Daarom organiseren wij in klas 1 lessen over (digi)pesten. We staan uitgebreid stil bij de oorzaken van pesten en de (langdurige) gevolgen die pesten kan hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind. Omgaan met elkaar betekent elkaar respecteren. Dit is iets wat wij zowel in de lessen als buiten de lessen om benadrukken.
Pestprotocol
Stappenplan pestprotocol

Veiligheid

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer hebben een convenant schoolveiligheid afgesloten met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Zoetermeer.

We beschikken over een veiligheidsplan (inclusief een calamiteiten- en ontruimingsplan), beveiligingscamera's en een beheerde fietsenstalling. Evenals alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer hebben wij een wijkagent toegewezen gekregen met wie wij direct contact onderhouden.

Streetwatch

De school heeft gecertificeerde streetwatchers. Dit zijn leerlingen die, geselecteerd op basis van (beroeps)interesse, de training tot streetwatcher hebben afgerond.

De streetwatchers gaan onder leiding van een medewerker, uitgerust met portofoon en gekleed in herkenbare hesjes, in duo's de wijk in tijdens de pauzes van de school. Zij dragen (mede) zorg voor goede omgangsvormen en een goede sfeer tussen de verschillende doelgroepen binnen en buiten de school.