• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Klachtenregeling

Hebt u onverhoopt een klacht en is deze niet met de betrokkene, de teamleider of de directeur te verhelpen, dan kunt u zich richten tot de Centrale Directie.

Als dit ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Unicoz onderwijsgroep. Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de school.

Bij het bespreken van een klacht kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. In dat geval laat het ONC zich bijstaan door een advocaat van het BPCO. De Unicoz onderwijsgroep is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Meer informatie kunt u vinden op: www.gcbo.nl.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs. Ouders en leerlingen kunnen de inspectie bereiken via de website www.onderwijsinspectie.nl of telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid). De inspecteur belast met toezicht op onze school is de heer M.R. Vroom. Bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en psychisch of lichamelijk geweld kunt u zich wenden tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 111 31 11.