• TALENT TOTAAL TALENT TOTAAL
  • MASTERClass Kader MASTERClass Kader
  • MAVO TOTAAL MAVO TOTAAL
  • Reken en Taal TOTAAL Reken en Taal TOTAAL
  • Mentor Mentor
  • SeeYou na school SeeYou na school

Flexibel Zorg Advies Team

Er zijn leerlingen die extra hulp en aandacht of speciale zorg nodig hebben. Dat kan zijn op het gebied van leren, contact met leeftijd­genoten, faalangst enz. Hiervoor is het Flexibel Zorg Advies Team (FlexZAT).  

In dit team zitten, naast de teamleiders en zorgcoördinatoren, ook: schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugd­gezondheidszorg, de BOZ-ers (Begeleiders Onderwijs Zorg) en de ambtenaar leerplichtzaken. Het FlexZAT wordt geleid door de zorgcoördinatoren:

Zij voeren overleg met de leerling, docenten, de mentor, ouders en andere betrokkenen. Op advies van het team kan een leerling speciale hulp in school (2e-lijns) of buiten school (3e-lijns) ontvangen. Indien er verregaande adviezen worden gegeven en/of beslissingen worden genomen tijdens dit overleg, zal de mentor altijd contact met de ouders opnemen.

Schoolmaatschappelijk werk

Op school zijn schoolmaatschappelijk werkers aanwezig. Het doel is om leerlingen laagdrempelig hulp aan te bieden bij problemen. De leerling kan zelf naar een schoolmaatschappelijk werker toestappen. De maatschappelijk werker bekijkt of er op school hulp geboden kan worden of dat er externe hulp ingeschakeld moet worden.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Een medewerker van Stichting Jeugd en Gezin biedt, in overleg met de ouders en na screening, zo nodig een verwijzing naar gespecialiseerde (jeugd)hulpverlening aan.

Schoolpsycholoog

Aan de school is een schoolpsycholoog verbonden. Zij adviseert de
(RT-)docenten en mentoren in het onderwijsteam en doet eventueel aanvullend onderzoek. Zij is met name werkzaam in het leerwegondersteunend onderwijs. De schoolpsycholoog is:

Remedial Teaching

Binnen de school zijn er (speciaal opgeleide) docenten die leerlingen met specifieke leerproblemen helpen. Hierbij moet gedacht worden aan problemen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht. Zij begeleiden ook leerlingen met dyslexie. Indien noodzakelijk kan via de school contact gezocht worden met een gespecialiseerde persoon voor motorische remedial teaching.